Jdi na obsah Jdi na menu
 

Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích od 1.1.2014 - základní informace

1. 10. 2013

 

Občanský zákoník účinný od 01.01.2014
 
-          dnem 01.01.2014 vstoupí v platnost nový „Občanský zákoník“ (89/2012 Sb.), který nahradí celou řadu dosavadních právních předpisů. Základním předpisem, který bude tímto zákonem nahrazen, je občanský zákoník z roku 1964.  Nový občanský zákoník bude na rozdíl od toho dosavadního obsahovat i úpravu oblastí, které dosud byly řešeny v řadě samostatných předpisů, např. z oblasti rodinného práva.
o   tento nový zákon ruší celkem 238 dosavadních právních předpisů a dotýká se snad všech oblastí života člověka (upravuje zejména základní práva (právem je rozuměno jak právo, tak i povinnost) člověka a jeho osobnosti; práva fyzických i právnických osob; práva podnikajících osob; upravuje oblast věcí jako takových a práv s nimi spojených; oblast právního jednání; rodinné právo; majetková práva včetně práva dědického; závazkové právo a řadu dalších oblastí). Některé záležitosti jsou řešeny obdobně jako v dosavadní právní úpravě, ale řada záležitostí je upravena velmi odlišně.
o   zásadně se změnily obecné principy zákona, který nyní – na rozdíl od dosavadního zákona - výslovně upřednostňuje smluvní ujednání občanů a osob před právní úpravou; zjednodušeně řečeno – domluva občanů má přednost před řešením, které je předvídáno zákonem.
o   tato nová právní úprava se promítne do života všech občanů, byť řada záležitostí se bude ještě dlouhou dobu řídit předpisy, které platí do konce roku 2013. Z těchto důvodů všem můžeme jen doporučit, aby se s novým občanským zákoníkem seznámili, neboť se dotýká snad všech oblastí života, a to jak podnikatelů, tak nepodnikatelů.
 
Zákon o obchodních korporacích účinný od 01.01.2014
 
-       podnikatelům, kteří podnikají jako právnické osoby (zejména formou společnosti s ručením omezeným nebo formou akciové společnosti), a také osobám, které jednají za právnické osoby,  pak obdobně doporučujeme, aby se důkladně seznámili s novým „Zákonem o obchodních korporacích“ (90/2012 Sb.), neboť i tento bude účinný od 01.01.2014. Tento nový zákon obsahuje výhradně právní úpravu obchodních společností a družstev, a ve spojení s občanským zákoníkem nahrazují dosavadní obchodní zákoník.
-        záležitosti, které byly dosud řešeny souběžně oběma stávajícími (případně i dalšími) předpisy (např. nájmy, promlčecí lhůty apod. – v obou předpisech byla pro obdobné záležitosti odlišná právní úprava – jedna pro podnikatele a druhá pro nepodnikatele), jsou nyní řešeny pouze občanským zákoníkem, a to jednotně pro všechny. Zákon o obchodních korporacích tak již neřeší záležitosti upravené občanským zákoníkem, nýbrž upravuje pouze některé záležitosti týkající se vnitřního uspořádání společnosti (formy společností, jejich základní kapitál, orgány společnosti atd.)